Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Program wyrównywania różnic między regionami II

Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej dla instytucji pomocy społecznej.

W bieżącym roku termin składania wniosków uzależniony jest od zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON.

W Powiecie Opatowskim dofinansowanie na zakup pojazdu w wyżej wymienionym programie otrzymały:

1)      Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie  na zakup 9 – cio osobowego mikrobusu w celu przewozu niepełnosprawnych wychowanków korzystających z nauki i pobytu w Ośrodku.

2)      Gmina Ożarów na zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu całej gminy do Zespół Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki.

Informacje dotyczące programu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie (budynek Starostwa Powiatowego), ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, V piętro, pok. 512.

Data dodania: 2014-09-11 10:05:20

Inne artykuły